Monday, 1 March 2010

Recount of Jonah's holiday

This is a recount of how Jonah spent his holidays.

7 comments:

Miss Elia said...

Hi Jonah
I enjoyed hearing about your holiday. It's great that you went swimming, because it has been so hot!

Nayan said...

Hi!Jonah
It me Nayan it your sister.Manaia ia
o lou story.O kakou laga kae'ele ile
swimming pool.Ele'i fai sou mea faape-
na ole video.Ia kalosia ia eiloa fai
le English.Ai fo'i oa mea faauta gae
fai.Fa jonah e uma koe fai aku fo'i so
mea lea eiloa.Fa

By:Nayan.Hana Nai

Nayan said...

Hi!Jonah
It Nayan.I like your story.It amazing
Bye
By:Nayan.Hana.Nai.

Nayan said...

Hi!Jonah
It Nayan.I like your story.It amazing
Bye
By:Nayan.Hana.Nai.

Molly said...

Hello Jonah
Wow I heard about your Holiday story.On the summer I went swimming pool too.I think your have a huge swimming pool.
See you next time.

By your friend:Molly

nathaniel said...

hi jonah that was cool.

nathaniel said...

awsome jonah i like your story that you told nathaniel.